מדיניות פרטיות

מאחר ורותם מלכה פגירסקי, ע.מ.040403818 (להלן: “המפעילה“) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה:

https://academy.rotem-naturalmed.co.il/ (להלן: “האתר“), בחרה המפעילה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר כיצד פועלת מפעילת האתר כדי להגן על פרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת המפעילה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

מובהר בזאת כי כל האמור במסמך זה שעניינו הגנת הפרטיות, הוא מבלי לגרוע בהוראות תקנון האתר המועבר לעיון וחתימת המשתמש בד בבד עם מסמך זה.

יש לעיין היטב בהוראות התקנון ובהוראות שלהלן המיועדות להגן על פרטיות המשתמשים באתר ותכניו, הכל כהוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמשים באתר.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר, על מנת:

  • לאפשר להירשם ולצפות בקורסים באתר;
  • לשפר ולהעשיר את תכני הקורסים המוצעים באתר;
  • לשנות או לבטל קורסים ותכנים קיימים;
  • לצורך רכישת הקורס באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים;
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות של המשתמש;

המידע שישמש את המפעילה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

מסירת מידע לצד שלישי

המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים והמידע שנאסף על פעילות המשתמשים באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין המפעילה שתחייב חשיפת פרטים;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי;
  • אם המפעילה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

Cookies

אתר המפעילה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

המפעילה עשויה להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

דיוור ישיר אלקטרוני ושליחת מסרוני טקסט

מפעילת האתר מעוניינת לשלוח אל המשתמשים מפעם לפעם, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר קורסים וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע. המפעילה רשאית להעביר מידע על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

במצב בו מבקש הנרשם במייל חוזר להסיר עצמו מרשימת התפוצה אליה נרשם ולא על ידי לחיצה על כפתור “הסר” אשר נמצא בתחתית המייל, יאלץ להמתין עד 7 ימי עסקים עד להסרתו המלאה מרשימת התפוצה על ידי מפעילת האתר. עם זאת, המשתמש יוכל להסיר את עצמו בכל עת ובמיידי על ידי לחיצה על כפתור “הסר” שבתחתית כל מייל.

אחריות המפעילה

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של מפעילת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מפעילת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר.

אם המשתמש: א) מתנגד לשימוש בפרטי המשתמש שלו; או ב) מעוניין לעיין, למחוק או לתקן פרט מפרטי המשתמש, עליו להודיע על כך לחברה באמצעות פנייה אל כתובת הדואר האלקטרוני של המפעילה. במקרה זה מפעילת האתר תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה כאמור, בכפוף לדין החל.

בקיום מקרים שאינם בשליטתה של מפעילת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

כל הזכויות שמורות למפעילה

באיחולי גלישה מהנה ונעימה!

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד

סילבוס הקורס

דילוג לתוכן