תקנון / תנאי שימוש – אתר הקורסים

רותם מלכה- פגירסקי

ברוכים הבאים לאתר https://academy.rotem-naturalmed.co.il/ (להלן: “האתר”) מופעל ומצוי בבעלות רותם מלכה פגירסקי, ע.מ.040403818, (להלן: “מפעילת האתר”).

תקנון זה יחול ויחייב כל משתמש באתר ו/או לקוחות הקליניקה ו/או מי שאישר/ה את תנאי התקנון ו/או רכש/ה באמצעות האתר ו/או הצטרף באמצעות קישור ו/או באמצעות מפעילת האתר ו/או עשה/תה שימוש באתר, להלן: “הלקוח/ה” ו/או “המשתמש/ים”. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

  1. תקנון, תנאי שימוש והסכם בין הצדדים
    1. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו, באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכיו”ב) והם חלים כמו כן על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

ב. מפעילת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ולשנות תקנון זה, בהודעת שינוי שתועלה לאתר.
ג. תקנון זה ותנאי השימוש הרשומים בו לעיל ולהלן יחייבו את המשתמשים ו/או מי מטעמם ויגדירו את המסגרת החוזית בין הצדדים לרבות בהתייחס לתכנים שמועברים ו/או יימסרו למשתמשים כדין (תכנים לרבות אך לא רק: מידע מקצועי, כלי עזר, סרטונים, טקסטים, תרשימים וגרפים, תמונות, מסמכי עזר, תצוגה גרפית ו/או מילולית בכל צורה שהיא).
ד. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על ההוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר, אם במפורש ואם במשתמע. [סעיפים 2-3 לחוק].

2. הקורס
הקורס שהוא מוביל בתחומו כקורס הדגל של מפעילת האתר, נועד להעניק את הכלים המיטביים שילמדו את המשתמש להרכיב סדר יום תזונתי בריא, לצד מידע מתקדם- שיביאו את המשתמש להבין איך הגוף עובד פיזיולוגית בהשפעת מזונות שונים, ועל היכולת ליהנות מאיכות חיים נפלאה וממשקל גוף בריא ומאוזן. כל זאת באמצעות סרטונים, חומרי עזר, הדרכות נלוות, תמונות ורשימות ובהנגשה מקצועית.
סילבוס הקורס מבוסס על ספרות, מאמרים ומחקרים מתחומי הבריאות, אשר פורסמו ברבים, התזונה והרפואה הטבעית והקונבנציונלית ועל סמך הניסיון המקצועי, הפרטי והמצטבר של בעלת האתר.

3. הרשאה/רישיון שימוש אישי
א. בעת ביצוע הרכישה באתר, המשתמש מצהיר ומתחייב כי מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף. במידה והמשתמש מתכוון להעביר את השימוש במוצר הנרכש לקטין מתחת לגיל 18 , הוא מצהיר כי מובן לו שכל ההתקשרות הישירה והעקיפה נערכת בין המשתמש ומפעילת האתר בלבד, ללא מתן הרשאה ו/או שירותים לצדדי ג’ לרבות קטינים כלשהם ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לכשרותו המשפטית של מבצע העסקה.
עוד מצהיר המשתמש כיידוע לו שהקורס נבנה במקור עבור מבוגרים, על אף שגם קטינים מתחת לגיל 18 יכולים ליהנות ולהיתרם רבות מהחומר המופיע בקורס, אולם שרשור והעברת מידע ופרקטיקה לקטינים שטרם מלאו להם 18 שנים, יכול שיעשו ע”י המשתמש בלבד, על אחריותו הבלעדית ותוך שמפעילת האתר משוחררת מכל אחריות ו/או חבות מכל סוג לשימוש כאמור בתכני האתר וההמלצות שלפיהם, לצדדי ג’ כלשהם, לרבות ובעיקר לקטינים.
בכפוף לתשלום וקיום תנאי תקנון זה המשתמש מקבל הרשאה אישית לצפייה בלבד בתוכן אתר האינטרנט של מפעילתו.
על אף האמור לעיל, משתמש המעוניין להעביר תכנים ו/או תפריט בהתאמה לילדיו ו/או לקטינים, יעשה זאת בהזמנה מיוחדת ממפעילת האתר ובנפרד מהתכנים המרכזיים המועברים בו.
בכל מקרה מובהר בזאת כי אין לעשות שימוש בלתי חוקי או נעדר הרשאה באתר ובתכניו, או שימוש האסור לפי כל דין, תקן ו/או רגולציה.
ב. מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר כי ההרשאה ו/או הרישיון לקישור ו/או לשימוש בתכנים אינה מהווה מכירה או העברת זכויות בתכנים בכל היבט קנייני שהוא לרבות רכישה ו/או שיתוף בזכויות קניין רוחני. בהתאם לכך המשתמש ו/או מי מטעמו מתחייבים באופן מפורש :
להימנע מלשנות או להעתיק את החומרים;
להימנע מביצוע פעולה בלתי חוקית או בלתי מותרת בתכנים, במישרין או בעקיפין;
להימנע מביצוע שחזור (“הנדסה לאחור”) בעצמו או באמצעות אחר, של כל תוכנה או מידע באתר האינטרנט של המפעילה;
להימנע מהסרת זכויות יוצרים או סימוני קניין אחרים מהתכנים ו/או החומרים;
להימנע מלסחור ו/או למכור ו/או להעביר חומרים לאדם אחר או להעביר את החומרים לשרת אחר, בתמורה או שלא בתמורה;
העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג’ בין אם בתמורה ובין אם לאו.
מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג’.
מתן גישה לתוכן האתר לצד ג’ באמצעות שם המשתמש והסיסמה.

מובהר כי הרישיון יפקע מידית במקרה של הפרה של תנאי השימוש האמורים.
בנוסף, המפעילה רשאית להשעות ו/או לחסום גישה של משתמש מפר על פי שיקול דעתה בכל מועד שהוא.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע מהאתר כהגדרתו לעיל ולהלן, לצד ג’ כלשהו, אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה בעוולה אזרחית.

ג. ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, מפעילת האתר תגביל כל פעולה של משתמש ו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים.
המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.
המפעילה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים על ידה, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בהתקיים כל אחד מהמקרים הבאים:
ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין או הרגולציה החלים;
הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
מסירת פרטים שגויים במתכוון;
ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או בתכנים וביתר המשתמשים ו/או בצד ג’ כלשהו;
כרטיס האשראי או אמצעי התשלום של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש באופן המנוע את תשלום התמורה למפעילת האתר.

4.שגיאות
א. התוכן המופיע באתר האינטרנט עלול לכלול שגיאות טכניות, הקלדה, או שגיאות צילום. המפעילה אינה מתחייבת כי כל החומרים באתר האינטרנט שלה יהיו מדויקים, מלאים, או נכונים. המפעילה אינה מתחייבת לעדכן ולשפר את החומרים, אך עשויה לעשות כן למען שיפור וייעול הקורס הדיגיטלי נושא תנאי שימוש זה או בכלל.
ב. בנוסף יובהר כי מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי תוכן האתר לרבות תמונות וחומר גרפי ומילולי. חרף האמור יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות. מפעילת האתר לא תישא לפיכך באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

5. תמיכה
התמיכה באתר הקורסים נעשית ע”י המפעילה ו/ או מי מטעמה, רק באמצעות אתר הקורסים. מענה על שאלות באתר הקורסים, יתאפשר לכל משתמש פעם אחת ביממה למשך 60 יום ממועד הרכישה.
במידה וישנם מספר משתמשים תחת שם משתמש אחד, (כגון בני משפחה גרעינית אחת), המענה יינתן לאותו משתמש כאמור, פעם אחת ביממה.

6. כתב ויתור
התכנים באתר האינטרנט של המפעילה מוצגים ו/או ניתנים לשימוש בכפוף להתקשרות כדין, כמות שהם במצבם הנוכחי AS IS . מובהר כי שימוש בתכנים דורש מחשב, אמצעי צפייה ו-חיבור מתאים לאינטרנט. המפעילה אינה אחראית לבעיות גלישה, גישה, תשתית ו/או רישוי שימנעו או יגבילו את המשתמשים בשימוש במוצר/ים הנ”ל.
המפעילה אינה מעניקה אחריות, במפורש או במשתמע, מסירה מעליה ושוללת כל אחריות אחרת, לרבות, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. יתר על כן, המפעילה אינה מתחייבת לגבי הדיוק, תוצאות סבירות, או אמינות של השימוש בחומרים באתר אינטרנט זה או בדרך אחרת הנוגעים לחומרים אלו או על כל אתרים המקושרים לאתר זה, מאחר ואינה שולטת בקצב ו/או ביכולת הלמידה של כל תלמיד באשר הוא אשר צופה בתכני הקורס הדיגיטלי.
7. אופן ביצוע התשלום
התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת פיי פאל- (WWW.PAYPAL.COM) ו/או אפליקציות תשלום כגון BIT ו-PAYBOX וכל שירות דומה כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, הכל לפי שיקול דעתה של מפעילת האתר.
בתשלום באמצעות כרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, ימסור המשתמש למפעילת האתר את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שמפעילת האתר תכבד.
לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את מפעילת האתר לספק את ההזמנה או השירות שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע מפעילת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי-פאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך ומפעילת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
8. ביטול עסקה
א. ביטול עסקה תהיה אפשרית עד 15 ימים ממועד הרכישה. יחד עם זאת, בשל אופי הקורס ואורכו, מפעילת האתר ממליצה ללמוד וליישם את התוכן- עד שיעור מס’ 3 ועד בכלל, ורק לאחריו לקבל החלטה מושכלת לגבי ביטול או המשך.
מדיניות הביטול והחזר כספי ההזמנה תתאפשר לפי הוראות חוק הגנת הצרכן (בסעיף 14ח(ב)(1), הקובע כי במידה שלא נעשה שום שימוש באתר במהלך 14 ימי העסקים שלאחר ביצוע העסקה או ההתקשרות המקורית, המשתמש יהא זכאי להחזר כספי בניכוי 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
ב. הודעה על ביטול תימסר ע”י המשתמש בכתב ומפעילת האתר תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש, או תשיב לו כל סכום ששולם בגין התקשרות, ככל ששולם.
ג. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביטול העסקה.
ד. בוטלה הזמנה או התקשרות כאמור, מפעילת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד ג’.
9. זכויות יוצרים
א. כל הזכויות בתכנים ו/או באתר או תוצריו שמורות למפעילה. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, להפיץ, לשדר או להקליט תכנים ו/או חומר מלימודי או קטעים ממנו, שום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי, מגנטי או מכני- אין ללמדו, כולו או חלקו, במסגרת לימודית, פורמלית או לא פורמלית, ללא אישור בכתב מראש מצד המפעילה.
ב. כל תכני האתר ובכלל זה מידע, תוכן, תרשימים וגרפים, תמונות, צלילי שמע, וידאו, עיצוב, גרפיקה, טקסטים, מוסיקה, וכל חומר המצוי בפרסומות באתר, מוגן באמצעות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וזכויות אחרות והוא שייך בלעדית למפעילת האתר. הכל מבלי לגרוע ביתר ההוראות המנויות בחוק זכויות יוצרים, תשס”ח-2007.
10. מדיניות אספקה, החזרה ואחריות לאחר רכישה
א. לאחר ביצוע השלמת העסקה ולא יאוחר מ- 48 שעות ממועד ההתקשרות, המשתמש המשלם יקבל גישה מידית ע”י הודעה לדואר האלקטרוני שמסר בתהליך הרכישה ואשר יכלול קישור כניסה ייחודית ואישית.
ב. לנוכח מאפייני המוצר /השירות האחריות הצמודה לרכישה הינה תמיכה טכנית לשימוש מיטבי במוצר ולא אחריות לתוצאה בריאותית. התמיכה תעשה באמצעות אתר הקורסים, פעם אחת בכל 24 שעות לכל משתמש. מבלי לגרוע באמור לעיל לקוח שהינו משתמש כדין יהא זכאי לקבלת שירות ופתרון במקרה של תקלה טכנית ו/או אי-כשירות המוצר.
ג. האחריות כוללת בתוכה התחייבות מצד המפעילה שאכן המוצר יהיה זמין וכשיר לפעילות ולצפייה בתכנים וכן מתחייבת מפעילת האתר כי כל עוד מערכת וורדפרס בשילוב LearnDash קיימת ופעילה הקורס יהיה זמין למשתמש שרכש אותו.
ד. מבלי לגרוע באמור לעיל, בכל מקרה, גבול האחריות מבחינה כספית לא יעלה על היקף התמורה ששולם על ידי הלקוח המשתמש בפועל ב-6 חודשים האחרונים. כן מובהר כי האחריות הינה אישית ולא ניתנה להעברה ו/או המחאה. סעיף זה יחול באופן גורף על המפעילה ו/או מי מטעמה.
ה. מפעילת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או התקשרות ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו, גם ללא נימוק ובלבד שהמשתמש קיבל את תמורת השירות שעבורה שילם מבחינת משך והיקף.
ו. במידה ובשל אילוצים אובייקטיביים או אחרים, יהיה על מפעילת האתר להפסיק את פעילות האתר, הרי שבכפוף לכך שחלפו 3 חודשים לפחות מאז הועלה האתר לשימוש המשתמש לראשונה, ובכפוף למתן הודעה מוקדמת של 14 ימים מראש, קודם להפסקת הפעילות באתר, מפעילת האתר תהיה משוחררת ופטורה מכל חבות ואחריות – כספית או אחרת כלפי המשתמש.
11. אי תחרות
בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והכלים אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.
המשתמש מתחייב לא לעבוד ו/או לספק שירותים למתחרים בתחום במשך 24 חודשים מרגע ההצטרפות לקורס. מתחרים לצורך סעיף זה, ייחשבו העוסקים בהפקת מוצרים דיגיטליים בתחום הבריאות והתזונה.
תחומי עיסוק/מעסיקים מפורטים דורשים אישור מראש ובכתב מהמפעילה.
המשתמש מתחייב שלא לספק שירותים אלו בעצמו או באמצעות בן משפחה, חברה, שותף או כל גורם אחר מטעמו.

12. אחריות מקצועית
א. התכנים, ההדרכות, ההנחיה וכל הנלווה להם – המופיעים באתר הם מעולם התוכן של רפואה טבעית/אלטרנטיבית שיש בהם לשפר את הבריאות, התזונה ולמעשה את איכות חיי המשתמש הממלא אחר ההנחיות, אולם אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי ככל שהם נחוצים למשתמש. כל מטרתם לשפר את הבריאות ואת איכות החיים של המשתמשים כאמור, ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא או עם רופא מומחה.
ב. תכני האתר, כראוי לתכנים מסוגם, הם תלויי נסיבות ומצב של כל מקרה ומשתמש, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. מטרת האתר הינה לשמש מקור נוסף להרחבת הידע האישי והחווייתי של המשתמש ושיפור אורח חייו ובריאותו ואין לראות בו כמי שמספק ייעוץ רפואי, טיפולים או שירותים רפואיים כלשהם.
ג. מפעילת האתר אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר, ו/או הנובעים משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהקישורים באתר. יובהר כי מפעילת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
הדין החל על השימוש באתר זה הינו דיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים בזה כי כל מחלוקת בגין שימוש באתר זה תתברר בבית המשפט המוסמך לכך מבחינת העניין במחוז ירושלים ובו בלבד.

ט.ל.ח.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד

סילבוס הקורס

דילוג לתוכן